Aan de informatie op de webpagina kunnen geen rechten worden ontleend.

Chantasy zet zich in om de informatie op deze webpagina zo nauwkeurig en volledig mogelijk te laten zijn, en kan zonder kennisgeving en waarschuwing op elk moment gewijzigd worden.

Chantasy aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Het auteursrecht op deze website berust bij Chantasy  Niets op de website mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of in wat voor vorm dan ook, en is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door Chantasty.

Overmacht; Onverminderd de overige aan zijn toekomende rechten, heeft Chantasy in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van je bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door je dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Chantasy gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Chantasy kan worden toegerekend, omdat deze niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Bestelling/Communicatie; Voor vertragingen, beschadigingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen jou en Chantasy dan wel tussen Chantasy en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen jou en Chantasy is Chantasy niet aansprakelijk.

Chantasy  aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de opmerkingen die bezoekers plaatsen bij de reviews .

Chantasy behoudt het recht opmerkingen en of geplaatste stukken bij de reviews in te korten, aan te passen en/of te verwijderen.

Reclamaties en Aansprakelijkheid; Je hebt de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk te inspecteren op volledigheid. Eventuele gebleken gebreken dien je uiterlijk binnen 14 dagen na ontdekking  per email gemotiveerd aan Chantasy te melden. Dit kan via het contact formulier.

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Chantasy de keuze om de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs te restitueren.

Retouren; Retouren worden uitsluitend geaccepteerd indien de producten onbeschadigd en ongebruikt retour komen, dan wel in dezelfde staat als dat ze naar koper zijn verzonden. Sieraden kunnen met het oog op hygiëne niet geretourneerd worden. Het te retourneren bedrag ontvang je retour binnen 14 dagen na ontvangst en controle van het product bij Chantasy.  Mocht de retour niet voldoen aan de voorwaarden dan laat Chantasy dit per email weten. Je hebt dan de keuze om de retour terug te ontvangen, of dat de kosten voor de schade in mindering worden gebracht op het te restitueren bedrag. De kosten voor het terugzenden komen voor rekening van consument, tenzij anders overeengekomen.

Edelstenen, mineralen en fossielen, het zijn allemaal natuurproducten. De één meer broos dan de ander. Deze prachtige stukken worden vaak uit mijnen, grotten of diep in de grond gehaald. Sommigen zijn al miljoenen jaren oud! Het is dus niet ongebruikelijk dat er een oneffenheid in je stuk kan zitten zoals een insluitsel, inkeping of krasje. Dit is nu eenmaal niet te voorkomen en kan dus ook niet als zijnde klacht worden geaccepteerd. Bij broze stukken kan er een kristal los komen tijden de verzending, dit is helaas ook niet te voorkomen ondanks dat het stevig en goed verpakt word. Een ander verhaal is het natuurlijk als een item toch gebroken of verpulverd binnen komt.

Deze website en de stenen en mineralen die Chantasy verkoopt is/zijn geen vervanger voor de reguliere arts.
Het is en blijft belangrijk altijd medische hulp te gebruiken waar deze nodig is. Hoewel ik essentiële informatie probeer te delen die je gezondheid enorm ten goede zou kunnen komen, is het niet bedoeld om wie dan ook maar te stimuleren om medische hulp buiten te sluiten. In tegendeel! Zoek bij klachten altijd eerst hulp bij je arts!